نقش مددکاران اجتماعی در مناسب سازی محیط

نقش مددکاران اجتماعی در مناسب سازی محیط
وجود افراد ناتوان و کم توان در جامعه قدمتی به بلندای پیدایش بشر دارد. نحوه برخورد با معلول و معلولیت در هر عصری متفاوت بوده است، در گذشته نگرش غالب نسبت به آنها با خرافات و ترس همراه بود اما اینک معلولیت را جزئی از مسائل بشری می دانند.با توجه به اینکه….  معلولیت... 

آخرین موضوعات