منشور حقوق شهروندی نیازمند ضمانت اجرا

منشور حقوق شهروندی نیازمند ضمانت اجرا
صد روز پس از تکیه زدن دکتر حسن روحانی بر مسند ریاست جمهوری اسلامی ایران و همزمان با ارائه گزارش عملکرد 100 روزه دولت، او به دومین وعده اش نیز جامه عمل پوشاند و پیش نویس منشور حقوق شهروندی را تحت عنوان اصول کلی، برنامه و خط مشی دولت ارائه و برای اظهارنظرهای... 

آخرین موضوعات