10 هزار دانش آموز دستکم یک بار مواد مخدر مصرف کرده اند

10 هزار دانش آموز دستکم یک بار مواد مخدر مصرف کرده اند
به گزارش ایرنا، نادر منصور کیایی، سه شنبه در جمع خبرنگاران در شیراز درباره رفتارهای شایع پرخطر در میان دانش آموزان بیان داشت: خودکشی و میزان دسترسی مواد از عوامل مخاطره آمیزی است که در میان دانش آموزان رواج دارد و کنترل آن نیز از عهده ما خارج است. کیایی... 

آخرین موضوعات