به کجا چنین شتایان،مهارتهای أساسی ،کلید زندگی؟

به کجا چنین شتایان،مهارتهای أساسی ،کلید زندگی؟
باید بگویم دردها بردرمان پیشی گرفتند: خوشبختانه ما در کشورمون کلاس و درس و استاد خوب کم نداریم . دانشجو و تحصیل کرده هم کم نداریم اما واقعیت ها نشان می دهد کمتر توانسته ایم از سرمایه انسانی کشورمون بخوبی استفاده کنیم…تا جایی که بعد از چندین سال افتخار... 

آخرین موضوعات