مهربانی را بیاموزیم؛ مهربانی کودکی تنهاست!

مهربانی را بیاموزیم؛ مهربانی کودکی تنهاست!
ممانعت از ترویج خشونت وظیفه ای همگانی و مبتنی بر آموزش است، ارتباطات انسانی و پیوند های سرشار از مهربانی عاملی موثر بر سلامت و اعتماد اجتماعی و از مولفه های اساسی تاب آوری نیز به حساب می آید و نبود آن، همه ما به ویژه کودکان و نوجوانان عزیز را در مقابل... 

آخرین موضوعات