خشت کج ازدواج؛ مهریه را کی داده و کی گرفته

خشت کج ازدواج؛ مهریه را کی داده و کی گرفته
«مهریه را هم می دهند و هم می گیرند» تجربه این جمله کوتاه را ثابت کرده است. سال هاست که راهکارهای مختلفی پیشنهاد می شود تا شاید وضعیت مهریه سر و سامان پیدا کند، از تعیین مالیات برای مهریه گرفته تا ثبت نکردن مهریه های نامتعارف و تعیین مهریه بر اساس شغل پدر... 

آخرین موضوعات