گسترش مواد مخدر صنعتی در بین جوانان وسکوت دستگاههای اجتماعی

گسترش مواد مخدر صنعتی در بین جوانان وسکوت دستگاههای اجتماعی
باید برادرم را بکشم ،با همین قمه. او به همسر من تجاوز کرده و پسرم را با ماشین زیر گرفته است ، اصلا مادرم هم مقصر است چون برادرم را از من مخفی می کند و نمی گذارد اور را مجازات کنم . دیگر زمان انتقام فرار رسیده اصلا مادرم را زودتر از همه مجازات می کنم بله اینجوری... 

آخرین موضوعات