ضرورت گفتگوی ملی نخبگان درباره مسائل اجتماعی ایران

ضرورت گفتگوی ملی نخبگان درباره مسائل اجتماعی ایران
گفتگوی اختصاصی سناء با مسعود جورابلو ( تحلیلگر مسایل سیاسی و اجتماعی) بررسی مسائل اجتماعی در شرایط امروزین جامعه ایرانی، بنا به تأکید بسیاری از اندیشمندان، یکی از مهمترین فصول حرکت در مسیر توسعه همه جانبه کشور محسوب می شود. در این مجال، مسعود جورابلو،... 

آخرین موضوعات