آیا می توان به روابط در فضای مجازی اعتماد کرد؟

آیا می توان به روابط در فضای مجازی اعتماد کرد؟
این یک واقعیت است که بپذیریم نباید فضای مجازی را از همان مرحله اول با رویکرد تهدید نگاه کنیم. زیرا فضای مجازی هم فرصت است و هم تهدید. اگر ما سواد و مهارت استفاده صحیح و اطلاعات درست در خصوص استفاده از این فضا را بدانیم طبیعتاً فضای مجازی یک فرصت خواهد بود.... 

افزایش مراجعه زنان به مراکز درمان ترک اعتیاد

افزایش مراجعه زنان به مراکز درمان ترک اعتیاد
رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: برخی از زنان به دلیل ارتکاب جرم و عوارض روحی ناشی از آن، گرایش به استعمال مواد مخدر پیدا می‌کنند که زنان نیز از این موضوع مستثنی نیستند و برخی از زنان به این دلیل به مصرف مواد روی می‌آورند. سید حسن موسوی چلک رییس... 

آخرین موضوعات