میادین ورزشی جانشین میادین جنگی

میادین ورزشی جانشین میادین جنگی
به اتفاق خانواده و با اضطراب در حال نگاه کردن بازی فوتبال ایران و آرژانتین بودم. همه دیدیم چه شد! 90 دقیقه جنگندگی و دویدن و عرق ریختن و حمله کردن و دفاع کردن. مربیانی که از بیرون بازی را آنالیز می کردند و استراتژی می دادند و مدیریت می کردند. تماشاگران در... 

آخرین موضوعات