آثار اعتیاد به مواد مخدر و انواع آن-میثم فرج پور

آثار اعتیاد به مواد مخدر و انواع آن-میثم فرج پور
اعتیاد دشمن بدن و سلامتی خیلی ها این واژه را میشنویم و بی اطلاع و برای لذت آنی رو به سوی این مواد مخدر می آوریم و خیلی هامیبینیم از روی یک نگاه می گویند این شخص معتاد است؛یا ببینید این شخص رفتار غیر عادی دارد و ماها از طریق این غیرعادی بودن به اعتیاد وی... 

آخرین موضوعات