می‌خواهم توبه کنم

می‌خواهم توبه کنم
«از وقتی چشم باز کردم و خودم را شناختم، همیشه مواد مخدر کنارم بود.» این را اصغر می‌گوید. او برای سومین بار دستگیر شده است. یکی از سوابق او به دلیل شرکت در نزاع و سابقه دیگرش حمل مواد مخدر است. می‌خواهم توبه کنم به گزارش عرش نیوز ، اصغر می گوید: «ما در شهری... 

آخرین موضوعات