مددکاران اجتماعی در پی شأن و مقام انسانها

مددکاران اجتماعی در پی شأن و مقام انسانها
از سری مقالات کارزار رسانه ای (1) مددکاران اجتماعی همواره به دنبال ایجاد رابطه ی حرفه ای مبتنی بر اصل احترام به انسان ها و رعایت اصول و ارزش های انسانی بوده و هستند. یکی از موضوعاتی که همه مددکاران با آن سر و کار دارند احترام به انسان ها و پذیرش بی قید وشرط... 

آخرین موضوعات