نتیجه فشارهای رنگارنگ بر مردم-دکتر اقلیما

نتیجه فشارهای رنگارنگ بر مردم-دکتر اقلیما
  مؤسسه مطالعاتی «گالوپ» که سال پیش ایرانی‌ها را در کنار عراقی‌ها به عنوان عصبانی‌ترین مردم دنیا معرفی کرده بود، در تازه‌ترین گزارش خود رتبۀ مردم ایران را یک درجه ارتقا داده است. به گفته مؤسسه گالوپ؛ ایرانی‌ها رتبه اول خشمگینی را در دنیا دارند.... 

آخرین موضوعات