پزشکی قانونی: نزاع 16 هزار تهرانی طی 2 ماه

پزشکی قانونی: نزاع 16 هزار تهرانی طی 2 ماه
از کل مراجعین به دلیل صدمات ناشی از نزاع در دو ماه نخست امسال 10 هزار و 666 نفر مرد و 5 هزار و 763 نفر زن بوده اند. در دو ماه نخست امسال 16 هزار و 429 نفر به دلیل آسیب های ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کرده اند. به گزارش ایسنا، پزشکی قانونی استان... 

آخرین موضوعات