نسیم اعتدال به بهزیستی نرسیده است

نسیم اعتدال به بهزیستی نرسیده است
سازمان بهزیستی کشور از مهمترین نهادهای حمایتی دولتی است که از طریق بودجه عمومی به افراد معلول و محروم جامعه کمک می‌نماید و پس از پیروزی انقلاب، سازمان بهزیستی کشور از ادغام سازمان‌های خیریه و حمایتی که در این بخش فعالیت می‌کردند ، آغاز به کار کرده... 

آخرین موضوعات