چرایی غمگین بودن جامعه ایرانی

چرایی غمگین بودن جامعه ایرانی
ما با هم جمع معناداری را شکل می‌دهیم، قلب‌مان برای هم می‌تپد و با یکدیگر احساس همدلی و همبستگی می‌کنیم‌. چند ساعتی نمی‌گذرد که دوشادوش هم کارناوالی از شادی و نشاط به راه می‌اندازیم‌. انگار راست می‌گویند که هر چقدر غم و اندوه به خلوت نیاز دارد، شور... 

آخرین موضوعات