حوزه اجتماعی درسیاستگذاری کلان کشور مغفول مانده است

حوزه اجتماعی درسیاستگذاری کلان کشور مغفول مانده است
به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، سید حسن موسوی چلک روز یکشنبه در نشست تخصصی کودکان کار در دانشکده حقوق دانشگاه تهران،افزود: در بودجه سال 93، ضعیف ترین بخش بودجه به بخش اجتماعی اختصاص دارد. وی با اشاره به سیاستگذاری در ایران در حوزه کودکان کار از آغاز تا... 

آخرین موضوعات