مسئولیت اجتماعی و نظارت اجتماعی در حوزه اجتماعی

مسئولیت اجتماعی و نظارت اجتماعی در حوزه اجتماعی
سالهاست که وقتی به مفاهیمی چون مسئولیت اجتماعی ونظارت اجتماعی بویژه در حیطه عملکردی مسئولان ومتولیان حوزه اجتماعی کشور می اندیشم با مفهومی تلخ و سیاه روبرو می شوم ، نه چیز دیگر: غفلت اجتماعی !!! مساله بر سر شیک صحبت کردن و خوب نوشتن نیست ، چه جایگاهش اینجا... 

آخرین موضوعات