نقدی برنظام اموزشی کشور

نقدی برنظام اموزشی کشور
از اول ابتدایی می گوییم. از همان کلاس هایی که گوش تا گوش آدم نشسته بود. از کتک و خط کش چوبی و ترکه و یک لنگه پا ته کلاس ایستادن می گوییم ـ به خدا سن و سالی نداریم و این خاطراتمان هم مال مکتب و دوره قاجار نیست ـ از این می گوییم که از بس خواندیم و نوشتیم بابا... 

آخرین موضوعات