دانستنیها در بررسی نظریه های خودکشی (خودآزاری )

دانستنیها در بررسی نظریه های خودکشی (خودآزاری )
دورکیم طبیعت بشر را با رجوع به مفهوم واقعیت های اجتماعی تبیین می کند . به نظر وی واقعیت های اجتماعی طرق عمل کردن ، فکر کردن و احساس کردن است که تا حدودی بین شماری از مردم مشترک است که این واقعیت ها نسبت به افراد اموری خارجی و بیرونی محسوب می شوند و بر وی... 

آخرین موضوعات