کتاب نظریه ها و مفاهیم در مددکاری اجتماعی

کتاب نظریه ها و مفاهیم در مددکاری اجتماعی
کتاب نظریه ها و مفاهیم در مددکاری اجتماعی انتشار یافت. مولف:کارن هیلی مترجمان: دکتر محمد رضا ایروانی (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد خمینی شهر) دکتر کاظم قجاوند (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد خمینی شهر) دکتر کرم اله جوانمرد (عضو هیئت علمی دانشگاه آیت الله عظمی... 

آخرین موضوعات