مرور کتاب: مددکاری فمینیسی: نظریه و عمل

مرور کتاب: مددکاری فمینیسی: نظریه و عمل
مددکاری فمینیسی: نظریه و عمل (Feminist Social Work) «لنا دمینلی» مولف کتاب «مددکاری فمینیستی» استاد دپارتمان علوم اجتماعی کاربردی در دانشگاه دورهامِ انگلستان است. وی تا کنون توانسته ده کتاب در حوزه مددکاری، جوانان و ارتباطات به منصه طبع برساند. کتاب «مددکاری... 

آخرین موضوعات