نقش حمایتی مددکاران در درمان بیماران سرطانی

نقش حمایتی مددکاران در درمان بیماران سرطانی
امروزه حمایت از بیماران سرطانی در قالب حمایت اجتماعی واقتصادی وروانی که بتواند به کسانی که دچار یک بحران شدید مثل بیماری سرطان هستندکمک کنند یک امر بسیار مهم وفراگیر است که خانواده ها بدلیل مشکلات دیگر تاثیر گذار در روند بیماری ، توانایی حل مشکل را... 

آخرین موضوعات