نقش مددکاران در درمان اعتیاد با نگهدارنده

نقش مددکاران در درمان اعتیاد با نگهدارنده
بررسی گزارشها و مطالعات مروری در مورد مددکاری اجتماعی در حوزه ی سوء مصرف مواد نشان می دهد مددکاران اجتماعی به طور سنتی با سوء مصرف کنندگان مواد در ارتباط نبودند و اگر خدماتی را به سوء مصرف کنندگان مواد ارائه میدادند، مستقیماً به دلیل این مشکل نبود. به... 

آخرین موضوعات