حمایت های اجتماعی مهمترین نقش مددکاران اجتماعی در کار با معلولین

حمایت های اجتماعی مهمترین نقش مددکاران اجتماعی در کار با معلولین
مددکاری اجتماعی حرفه ای است که اینگونه تعریف می شود: «خدمتی حرفه­ای است که بر دانش و مهارت های خاصی قرار گرفته است. هدف از آن کمک به افراد، گروه­ها یا جامعه است تا بتوانند استقلال شخصی، اجتماعی و رضایت خاطر فردی و اجتماعی را به دست آورند». مددکاران اجتماعی... 

آخرین موضوعات