نقش پررنگ مددکاری اجتماعی در کنترل اعتیاد

نقش پررنگ مددکاری اجتماعی در کنترل اعتیاد
 نوع آسیب‌های اجتماعی و گسترگی حوزه‌های اجتماعی می‌طلبد حوزه‌ها به کارگروه‌های کوچک‌تر تبدیل شوند و هرکارگروه هم به شکل تخصصی در حوزه خود مطالعه و فعالیت کند. اعتیاد یکی از این زیرشاخه‌ها است و اعتیاد زنان و کودکان هم معضلی جداگانه است. بهزیستی... 

آخرین موضوعات