بدون وجود نهادهای مدنی جامعه مرده است

بدون وجود نهادهای مدنی جامعه مرده است
«در نبود نهادهای مدنی، جامعه مانند فردی خواهد شد که دچار مرگ مغزی شده است» این بخشی از سخنان سعید معیدفر استاد بازنشسته ی جامعه شناسی دانشگاه تهران در گفت و گوی تفصیلی با ایرنا درباره ی اهمیت و نقش سازمان های مردم نهاد در پویایی جامعه بود.   جامعه مدنی... 

آخرین موضوعات