شهرداری به مثابه نهادی اجتماعی است

شهرداری به مثابه نهادی اجتماعی است
1 – آنچه در این سال‌ها تقدیر عام و خاص را به خاطر فعالیت‌های شهرداری تهران برانگیخته است، ساخت پل، تونل و بزرگراه نیست. ورود مدیریت شهری تهران به موضوع فرهنگ و اجتماع و همچنین حرکت به سمت ارتقای سهم و نقش شهروندان در رسیدن به کلانشهری آرمانی است که... 

آخرین موضوعات