کدام نهاد متولی حوزه آسیبهای اجتماعی در استان البرز است ؟

کدام نهاد متولی حوزه آسیبهای اجتماعی در استان البرز است ؟
در نگاهی جامعه شناختی و همینطور از منظر روانشناسی اجتماعی ، وجود آسیبهای اجتماعی تا زمانیکه جامعه را دچار صدمات جدی نکرده است، هم طبیعی است و هم قابل تحمل. اگر دیدی آرمانگرایانه و ایده آل گرایانه نداشه باشیم ، آسیب اجتماعی در ابعاد مختلف آن( فقر، اعتیاد... 

آخرین موضوعات