جای خالی “نود اجتماعی” در تلویزیون!

جای خالی “نود اجتماعی” در تلویزیون!
بررسی مسایل و آسیبهای اجتماعی می تواند در زمینه افزایش سواد اجتماعی مردم و مسئولین تاثیر گذار باشد. مدیران رسانه ملی باید ترس از پرداختن به آسیبهای اجتماعی را از خود دور کنند. سید حسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در یادداشتی به جای خالی... 

آخرین موضوعات