نیاز جامعه به حل مشکل ۶ میلیون نفر

نیاز جامعه به حل مشکل ۶ میلیون نفر
اجتماع > آسیب‌ها – ۶میــــلیون نـــیازمند از‌کار‌افتاده‌ای که قابلیت توانمند‌سازی‌ را ندارند با حداقل‌های دریافتی از نهادهای حمایتی زندگی خود را به سختی می‌گذرانند. این فقر ناخواسته به‌دنبال خود آسیب‌ها و مشکلات متعددی را برای این افراد... 

آخرین موضوعات