تذکر رئیس جمهور به گشت ارشاد

تذکر رئیس جمهور به گشت ارشاد
رئیس جمهور پس از شروع دوباره برخوردهای نیروی انتظامی با مظاهر بدپوششی و بدحجابی، از پلیس خواست در برخورد با این موضوع افراط و تفریط نکند. از سه هفته پیش نیروی انتظامی در برخی میادین و مراکز خرید و مشخصا برج میلاد، برخورد با بدپوششی و بدحجابی را شروع کرده... 

آخرین موضوعات