500 هزار ریال هزینه روزانه نگهداری هر زندانی

500 هزار ریال هزینه روزانه نگهداری هر زندانی
امروز مباحث زیادی در خصوص درصد بازدارندگی مجازات حبس شنیده می شود و اینکه تعداد زندانیان افزایش یافته، این درحالی است که مجازاتهای جایگزین و فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی اجباری می تواند راهکاری باشد برای کاهش جمعیت کیفری و اصلاح فرد خاطی که جرایم سنگین... 

آخرین موضوعات