برگزاری همایشهای مددکاری ، یک کار جامعه ای است

برگزاری همایشهای مددکاری ، یک کار جامعه ای است
  کار جامعه ای در مددکاری اجتماعی چارچوب خاص و قواعد روشنی نداشته  و  هر عمل مددکار اجتماعی در پهنه جامعه ای با اهداف مشخص می تواند در قالب مددکاری جامعه ای تعریف گردد.آموزش عمومی ،اطلاع رسانی و برگزاری سمینارها و همایشهای مرتبط با  مددکاری اجتماعی... 

آخرین موضوعات