همایش بزرگ مددکاری اجتماعی به روایت تصویر

همایش بزرگ مددکاری اجتماعی به روایت تصویر
بیست و هفتمین همایش کشوری مددکاری اجتماعی با عنوان مددکاری اجتماعی و پیشگیری اجتماعی  امسال با استقبال بی سابقه مددکاران اجتماعی مواجه گردید.تعداد شرکت کنندگان در این همایش به حدی بوده که به رغم اختصاص سالن بزرگ به این امر تعداد قابل توجهی از حضار به... 

آخرین موضوعات