بحران پدری و جامعه ما

بحران پدری و جامعه ما
بر اساس نتایج سرشماری سال ۱۳۹۰ بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار از خانوارهای کشور توسط زنان سرپرستی می شود که رقمی حدود ۱۲٫۱ درصد کل خانوارهای کشور است این آمار نسبت به ۵ سال گذشته یعنی در سال ۱۳۸۵ بیشتر از ۹۰۰ هزار خانوار افزایش یافته است و به عبارت... 

اَنگ اجتماعی بیماران ایدز؛ افزایش ایدز

اَنگ اجتماعی بیماران ایدز؛ افزایش ایدز
ارتباطات تنگاتنگ و دو سویه ای مابین بسیاری از آسیبها با یکدیگر وجود دارد که کمتر به بدانها پرداخته می شود، کمتر دیده می شوند یا اصلاً برای همیشه گویا قرار است بدانها پرداخته نشود! بعنوان یک مددکار اجتماعی، قبل از هرگونه بررسی و تحلیل ابعاد جبران ناپذیر... 

زنان معلقه، نیازمند حمایت قانونی مددکاران اجتماعی

زنان معلقه، نیازمند حمایت قانونی مددکاران اجتماعی
بر مبنای تعریف سازمان بهزیستی، زنان سرپرست خانوار زنانی هستند که عهده دار تامین معاش مادی و معنوی خود و اعضای خانوار هستند (سازمان بهزیستی، ۱۳۸۰). مددکاران اجتماعی زنان سرپرست خانوار را زنانی می دانند که عهده دار تامین معاش مادی و معنوی خانواده باشند... 

مددکاران اجتماعی؛ اقدامات اجتماع محور و توانمندسازی زنان سرپرست خانواده

مددکاران اجتماعی؛ اقدامات اجتماع محور و توانمندسازی زنان سرپرست خانواده
از نظر جامعه شناسان، واژه سرپرست خانواده، اصطلاحی توصیفی است و به کسی اطلاق می شود که قدرت قابل ملاحظه ای در مقایسه با سایر اعضای خانواده دارد و معمولاً مسن ترین فرد خانواده است و مسئولیت های اقتصادی خانواده به عهده ی وی است (ایروانی، ۱۳۹۰: ۱۲۰). بر مبنای... 

آخرین موضوعات