حرفه مددکاری اجتماعی، ارتقاء دهنده انسجام اجتماعی در سطح جامعه

حرفه مددکاری اجتماعی، ارتقاء دهنده انسجام اجتماعی در سطح جامعه
انسجام اجتماعی، علل و دلایل آن، حضور و غیاب و اشکال و انواع آن، یکی و شاید مرکزی ترین مسئله در لایه های سیاستگذار اجتماعی در گذشته و حال بوده است. این سازه جامعه شناختی به دلیل تحول شرایط جوامع و شکاف های عمیق تاریخی که به واسطه مدرنیته و اثرات و تبعات... 

آخرین موضوعات