تاثیرپذیری منفی از همسالان مجید ابهری

تاثیرپذیری منفی از همسالان مجید ابهری
ماجرای محاکمه غیابی جوانی که متهم به قتل شده از این منظر قابل بررسی است که نه قاتل و نه مقتول هیچ شناختی از یکدیگر نداشتند و در واقع هر دو به حمایت از دو دوست خود که رقیب عشقی محسوب می‌شدند وارد نزاعی مرگبار شدند. در انتقال آموزه‌های تجربی و مبادله تجارب... 

آخرین موضوعات