همسر آزارترین شهر ایران کجاست؟

همسر آزارترین شهر ایران کجاست؟
غفلت مسئولان وزارت بهداشت نسبت به خشونت، فقر ایران در موضع مددکاری و … از مهمترین محورهای کارگاه آموزشی اورژانسهای درمانی در کار با قربانیان همسرآزاری بود. کارگاه آموزشی اورژانس های درمانی و کار با قربانیان همسر آزاری همزمان با روز جهانی امحاء خشونت... 

آخرین موضوعات