فقط با 99 هزار تومان، همسر دلخواه پیدا کنید!

فقط با 99 هزار تومان، همسر دلخواه پیدا کنید!
ما ملاک و مشخصات شما را در فرمی پر می کنیم و طبق خواسته شما همسر معرفی می کنیم.هزینه عضویت بابت 4 مورد 99 هزار تومان است. این روزها و در این آشفته بازار تبلیغات ،تبلیغ همه چیز دیده بودیم به جز تبلیغ برای پیدا کردن همسر که آن هم این روزها با عنوان ‘ازدواج... 

آخرین موضوعات