نگاه تبعیض آمیز تامین اجتماعی به هموفیلی ها

نگاه تبعیض آمیز تامین اجتماعی به هموفیلی ها
به گزارش عرش نیوز:بیماران هموفیلی که دفترچه بیماران خاص تامین اجتماعی را در اختیار دارند از پرداخت فرانشیز سهم بیمار در موارد استفاده از خدمات درمانی و آزمایشگاهی و دارویی و تصویربرداری های پزشکی و دیگر خدمات پاراکلینیکی که تحت پوشش بیمه چه به صورت... 

آخرین موضوعات