“وام ازدواج” مضحک‌ترین طرح-دکتر اقلیما

“وام ازدواج” مضحک‌ترین طرح-دکتر اقلیما
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی با بیان اینکه مشکلات اقتصادی وشرایط جامعه عدم فرزندآوری یا تک‌فرزندی را تحمیل می‌کند، گفت: فرزندآوری مستلزم ازدواج است، در حالی که کشور با کاهش نرخ ازدواج مواجه است، بسیاری از زوج‌ها در زمان ازدواج قید می‌کنند که بچه‌دار... 

آخرین موضوعات