یک جامعه‌شناس: شوخی‌های تحقیرآمیز وایبری، افراد جامعه را از هم دور می‌کند

یک جامعه‌شناس: شوخی‌های تحقیرآمیز وایبری، افراد جامعه را از هم دور می‌کند
دکتر یعقوب موسوی می‌گوید: بازتولید کلیشه‌های فرهنگی، جنسیتی و قومیتی، از عوارض استفاده نادرست از شبکه‌های اجتماعی است. به گزارش نامه نیوز، شما در چند شبکه اجتماعی عضوید؟ احتمالا در پاسخ به این سوال، دست‌کم یک یا دو شبکه را نام می‌برید که در آن عضو... 

آخرین موضوعات