آیا واقعاً درایران مددکاری اجتماعی داریم؟” سخنی با آقای دکتر اقلیما “

آیا واقعاً درایران مددکاری اجتماعی داریم؟” سخنی با آقای دکتر اقلیما “
در بسیاری از رسانه ها ، کتب و نظرات افراد ، استنباط می شود وقتی سخن از مددکاری اجتماعی است ، منظورشان عمدتاً یاری رسانی به افراد نیازمند است . در تارخچه مددکاری اجتماعی نیز می بینیم خانم ستاره فرمانفرمائیان را به عنوان موسس این رشته یاد می کنند. در حالی... 

آخرین موضوعات