توقف کامل سهمیه‌بندی جنسیتی در ۲۹ دانشگاه

توقف کامل سهمیه‌بندی جنسیتی در ۲۹ دانشگاه
وزارت علوم سهمیه‌بندی جنسیتی را در بسیاری از رشته‌های دانشگاه‌های کشور متوقف کرده است. سهمیه‌‌بندی‌های بومی و جنسیتی هرکدام چند سالی هست که در گزینش داوطلبان ورود به دانشگاه اعمال می‌شود. به گزارش فرهیختگان، در سهمیه‌بندی بومی، استان‌های همجوار... 

آخرین موضوعات