به نظرشما نمایند گان مخالف با وزرای پیشنهادی در انتخابات بعدی رای می آورند؟

به نظرشما نمایند گان مخالف با وزرای پیشنهادی در انتخابات بعدی رای می آورند؟
این روزها بسیاری از مردم بطور مستمر یاپراکنده گوش شان به رادیوست و یا از طریق تلویزیون پخش مستقیم نظرات موافقان و مخالفان وزاری پیشنهادی را می شنوند.این افدام صدا و سیما هم در نوع خود جالب بود. برخی از مردم معتقدند که نمایندگان بیش از آن که به برنامه های... 

آخرین موضوعات