تعامل تشکلهای اجتماعی با وزیر محترم رفاه

تعامل تشکلهای اجتماعی با وزیر محترم رفاه
 جناب آقای زارعی  مدیر کل محترم دفتر امور حمایتی و توانمندسازی وزارت کار ، تعاون و رفاه اجتماعی با سلام و احترام پیرو نامه شماره 15396 مورخه 6/9/92 جنابعالی مبنی بر همکاری متقابل با تشکل های اجتماعی و ارائه پیشنهادات مربوطه در حوزه اجتماعی و آسیب ها جهت طرح... 

آخرین موضوعات