وظایف مددکار اجتماعی در مدارس

وظایف مددکار اجتماعی در مدارس
نادر پوراصغریان، در مقاله ای تحت عنوان «زمینه مددکاری در بخش آموزش و پرورش» در همایش سراسری مددکاران اجتماعی ایران می گوید: «امروزه تعلیم و تربیت دیگر به مفهوم انتقال یک سری مفاهیم ذهنی نیست بلکه هدف تعلیم و تربیت نایل شدن بر سه حیطه شناختی(دانش)، عاطفی(نگرش)... 

آخرین موضوعات