حفظ آرامش و خونسردی، مهمترین وظیفه مددکاران

حفظ آرامش و خونسردی، مهمترین وظیفه مددکاران
یک مددکار اجتماعی حفظ آرامش و خونسردی را از مهمترین وظیفه مددکاران دانست. به گزارش مرآت، ملوک نجم الدین گفت: مددکاری حرفه ای است مبتنی بر دانش، اصول، مهارت و روشها که هدف از آن کمک به افراد، گروه ها و جامعه است تا بتوانند با تکیه بر توانایی ها و امکانات... 

آخرین موضوعات